PILDYK paslaugų teikimo taisyklės

UAB „TELE2“ judriojo telefono ryšio išankstinio mokėjimo paslaugos PILDYK teikimo taisyklės

2012 m. rugpjūčio 17 d. redakcija

 1. Šios UAB „TELE2“ (toliau – TELE2) judriojo telefono ryšio išankstinio mokėjimo paslaugos PILDYK teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato PILDYK paslaugos teikimo sąlygas ir tvarką.
 2. Judriojo telefono ryšio išankstinio mokėjimo paslaugos PILDYK (toliau – PILDYK) teikėjas yra UAB „TELE2“, adresas Sporto g. 7A, Vilnius LT-09200, įmonės kodas 111471645.
 3. Judriojo telefono ryšio išankstinio mokėjimo paslaugos teikimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp fizinio ar juridinio asmens (toliau – Klientas) ir TELE2 sudaroma konkliudentiniais veiksmais – Klientui įsigijus PILDYK SIM kortelę.
 4. Paslaugos pradedamos teikti vėliausiai per dvi darbo dienas nuo įsigytos PILDYK SIM kortelės aktyvinimo – t. y. pirmojo mokamo skambučio atlikimo.
 5. Įsigytos, tačiau neaktyvintos PILDYK SIM kortelės galiojimo laikas yra ribotas. Informacija apie kiekvienos atskiros neaktyvintos SIM kortelės galiojimo laiką teikiama TELE2 klientų aptarnavimo centro telefonais 117 bei +370 684 00 117 arba PILDYK klientų aptarnavimo telefonu 1577 (skambinant Lietuvoje).
 6. Sutartimi TELE2 įsipareigoja Lietuvos Respublikos teritorijoje teikti Klientui šias pagrindines judriojo telefono ryšio paslaugas: išeinančius bei įeinančius pokalbius; išeinančias bei įeinančias SMS žinutes; išeinančias bei įeinančias MMS žinutes; duomenų perdavimo paslaugas, o Klientas įsipareigoja naudotis išankstinio mokėjimo paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. PILDYK Klientams gali būti teikiamos ir papildomos paslaugos. Išeinančio ryšio paslaugos Klientui teikiamos atsižvelgiant į PILDYK numerio bei sąskaitos galiojimo sąlygas (kaip nustatyta Taisyklių 11 punkte). Skambinti nemokamais pagalbos tarnybų numeriais galima ir esant neaktyviai PILDYK sąskaitai.
 7. Informacija apie visas PILDYK Klientams teikiamas judriojo telefono ryšio paslaugas, jų teikimo sąlygas ir kainas skelbiama PILDYK tinklalapyje www.pildyk.lt, TELE2 klientų aptarnavimo centro telefonu 117 arba +370 684 00 117 (toliau abu kartu – 117), PILDYK klientų aptarnavimo telefonu 1577 (toliau – 1577) bei užsiregistravus PILDYK savitarnoje www.pildyk.lt.
 8. Galimybė naudotis PILDYK paslaugomis užtikrinama Klientui iš anksto apmokant už teikiamas paslaugas – t. y. papildant PILDYK telefono numerio sąskaitą. Sąskaita gali būti pildoma įvairiais būdais (papildymo kortelėmis, kodais, bankomatuose, internetu ir kt.). Išsami informacija apie sąskaitos papildymo būdus skelbiama PILDYK tinklalapyje www.pildyk.lt ir klientų informavimo telefonais 117 bei 1577.
 9. PILDYK paslaugų kredito limitas nenustatomas.
 10. Sutartis galioja tol, kol galioja Kliento PILDYK telefono numeris, kaip numatyta šių Taisyklių 11.1 punkte.
 11. PILDYK telefono numerio ir jo sąskaitos galiojimo laikas:

11.1. PILDYK numeris (SIM kortelė) galioja 180 dienų nuo SIM kortelės suaktyvinimo arba vėliausio sąskaitos papildymo. Norint pratęsti PILDYK SIM kortelės galiojimo laiką, būtina per minėtą 180 dienų laikotarpį bent vieną kartą papildyti sąskaitą.

11.2. PILDYK numerio sąskaita galioja (yra aktyvi) 100 dienų nuo pastarojo sąskaitos papildymo. Šiuo laikotarpiu galima atlikti mokamus bei nemokamus skambučius, siųsti mokamas bei nemokamas SMS ir kt.  Praėjus 100 dienų laikotarpiui (iki numerio galiojimo pabaigos) arba bet kuriuo metu, jeigu sąskaitos likutis tapo 0,00 Eur, PILDYK sąskaita yra neaktyvi – galima priimti nemokamus skambučius bei SMS ir skambinti visais nemokamais pagalbos tarnybų numeriais. Jei yra užsakytos, gali būti teikiamos ir kitos nemokamos paslaugos.

12. Klientui nepapildžius PILDYK telefono numerio sąskaitos ir dėl to pasibaigus numerio galiojimo laikui, sąskaitoje buvęs papildytos sumos likutis Klientui negrąžinamas ir/ar į kito telefono numerio sąskaitą neperkeliamas, o nebegaliojantis PILDYK numeris pakartotinai Klientui nepriskiriamas.

13. PILDYK skambučių trukmė skaičiuojama kiekvieną pokalbio minutę apvalinant minutės tikslumu.

14. PILDYK paslaugos teikiamos visą parą visoje TELE2 ryšio tinklo teritorijoje. Informacija apie TELE2 ryšio tinklo teritoriją skelbiama TELE2 tinklalapyje www.tele2.lt, taip pat – TELE2 atstovybėse, telefonu 1577. TELE2, teikdama PILDYK paslaugas, TELE2 tinkle užtikrina ne mažesnę nei 9,6 kbps duomenų perdavimo spartą ir paslaugų teikiamumą ne mažiau kaip 96,5 proc.

15. PILDYK paslaugos pakuotėje su SIM kortele yra pateikiama vartotojo instrukcija, kurioje skelbiama informacija apie pagrindines PILDYK paslaugas, naudojimosi šiomis paslaugomis tvarką, standartinius paslaugų tarifus ir kita aktuali informacija.

16. Ant Kliento įsigyjamos PILDYK SIM kortelės yra pateikiama svarbi informacija: telefono numeris ir SIM kortelės PIN bei PUK kodai. PIN kodas renkamas kaskart įjungus telefono aparatą, jei Klientas nenustato kitaip. PIN kodo skaičių kombinacija gali būti keičiama Kliento nuožiūra. Tris kartus surinkus neteisingą PIN kodą, reikalaujama įvesti PUK kodą. 10 kartų iš eilės surinkus neteisingą PUK kodą, SIM kortelė galutinai užblokuojama.

17. Prarasta PILDYK SIM kortelė nėra blokuojama. Kliento prašymu gali būti išduota nauja SIM kortelė ir jai priskirtas ankstesnis Kliento naudotas telefono numeris (paslauga mokama, išsami informacija – www.pildyk.lt). Keičiant PILDYK SIM kortelę ir priskiriant jai tą patį Kliento naudotą telefono numerį, ankstesnės SIM kortelės telefono numerio sąskaitoje buvęs papildytos sumos likutis išlieka ir gali būti Kliento toliau naudojamas.

18. Nesant galimybės identifikuoti PILDYK SIM kortelės naudotoją, išsami skambučių ataskaita PILDYK klientams nėra teikiama. PILDYK klientai gali registruotis (identifikuotis) PILDYK tinklalapyje www.pildyk.lt.

19. TELE2 neatsako už paslaugų kokybę, jei Klientas naudojasi ryšio įranga, neatitinkančia Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų reikalavimų, taip pat neteisėtai įsigyta ryšio įranga ar įranga (telefonais) su pakeistu identifikacijos kodu. TELE2 neatsako už paslaugas, kurioms gauti Klientai naudoja PILDYK SIM kortelę / PILDYK telefono numerį ir/ar PILDYK paslaugas.

20. PILDYK paslaugų veikimo sutrikimai, įvykę dėl TELE2 kaltės, pašalinami ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po to, kai tapo žinoma apie tokius sutrikimus.

21. Paslaugų teikimas Klientui gali būti nedelsiant apribotas (nutraukiant išeinančio ryšio Paslaugų teikimą) arba visiškai sustabdytas (t. y. nutraukiant ir išeinančio, ir įeinančio ryšio Paslaugų teikimą) pagal šią Sutartį, jei tai būtina ryšio tinklo veikimui, saugumui, vientisumui užtikrinti, jei Kliento naudojama įranga sukelia trikdžių TELE2 tinkle ir/arba Kliento veiksmai riboja kitų asmenų galimybę pasinaudoti TELE2 Paslaugomis, ir/arba Klientas pažeidžia šių Taisyklių 25 punkto nuostatus. Paslaugų teikimas gali būti atnaujinamas pašalinus pažeidimą.

22. TELE2 turi teisę vienašališkai keisti PILDYK paslaugos teikimo sąlygas, kainas ir apmokėjimo tvarką, apie tai pranešusi klientams trumpąja žinute (SMS) ir/ar pateikusi tokią informaciją PILDYK tinklalapyje www. pildyk.lt. Jei sąlygų, susijusių su paslaugų kaina, pakeitimas PILDYK naudotojui nėra priimtinas, jis turi teisę be netesybų nutraukti naudojimąsi PILDYK paslaugomis.

23. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami Kliento ir TELE2 derybomis, nepavykus susitarti – kitais teisės aktuose nustatytais būdais. Jei Klientas mano, kad jo teisės yra pažeistos, jis gali kreiptis į TELE2 klientų aptarnavimo skyrių telefonu arba raštu. TELE2 įsipareigoja atsakyti į raštu pateiktą Kliento pareiškimą ne vėliau kaip per 30 dienų. Atsakymas pateikiamas telefonu ar elektroniniu paštu ir, Klientui pageidaujant, patvirtinamas raštu.

24. Jeigu Klientas negalėjo naudotis TELE2 Paslaugomis dėl TELE2 kaltės bei patyrė žalą, žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas Šalių susitarimu arba įstatymų nustatyta tvarka. Tokiu atveju Klientas pirmiausia privalo kreiptis į TELE2 ir pateikti tikslią bei teisingą informaciją apie ginčijamas aplinkybes. Kliento patirtų ir TELE2 atlygintinų nuostolių dydis nustatomas įvertinant Klientui pagal Sutartį teiktinų, tačiau nesuteiktų arba netinkamai suteiktų Paslaugų kainą. TELE2 jokiais atvejais neatsako už netiesioginius Kliento nuostolius. Esant pagrindui, TELE2 atlygina su Klientu sutarto arba atsakingos institucijos nustatyto dydžio nuostolius, reikiama suma papildant Kliento nurodyto PILDYK telefono numerio sąskaitą arba pervedant tokią sumą į Kliento nurodytą banko sąskaitą tuo atveju, jei Klientas PILDYK telefono numeriu ir numerio sąskaita nebesinaudoja.

25. Klientas įsipareigoja PILDYK SIM kortelės ir paslaugų nenaudoti komerciniais ar kitais ne ryšio paslaugų gavimo tikslais, kai Klientas (įskaitant atvejus, kai pasitelkiamos papildomos techninės priemonės) TELE2 Paslaugų naudojimu siekia ekonominės naudos, susijusios su pokalbių tarifų skirtumu tarp Klientui taikomo Paslaugų tarifo ir TELE2 tinklų sujungimo mokesčio (pvz., pokalbių srautams terminuoti, teikiant IP telefonijos ar pan. paslaugas) arba kitokiais paslaugų tarifų skirtumais (pvz., TELE2 ir kito ryšio operatoriaus tinkle). Klientas įsipareigoja PILDYK SIM kortele bei paslaugomis naudotis tik Sutartyje numatytais tikslais ir užtikrina, kad bus galutinis Paslaugų gavėjas, jokiomis priemonėmis ir metodais nenaudojantis TELE2 tinklo resursų elektroninėms ryšių paslaugoms teikti tretiesiems asmenims ir/arba kitiems komerciniams ar su TELE2 nesuderintams tikslams, pažeidžiantiems teisėtus TELE2 ar kitų asmenų interesus. Klientui nevykdant šio įsipareigojimo, TELE2 turi teisę apriboti ir/ar sustabdyti paslaugų teikimą Taisyklių 21 punkte numatyta tvarka.

26. Informacija apie PILDYK paslaugų teikimo sąlygas bei kainas ir PILDYK Taisyklių pakeitimus skelbiama tinklalapyje www.pildyk.lt.

27. Šios taisyklės įsigalioja nuo 2012 m. rugpjūčio 17 d.